Złożenie potwierdzenia woli dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły przyjmowanych na podstawie wniosku.

W szkole obwodowej dzieci, ze względu na swoje  miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce edukacyjne.

Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły kończy się z momentem złożenia zgłoszenia.

POTWIERDZENIE WOLI

przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego – wniosek

przyjęcia kandydata do klasy pierwszej – wniosek


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ciechanów

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami. od 20 lutego
do 29 marca 2018 r.
od 01
do 06 sierpnia 2018 r.
2. Weryfikacja przez Komisje Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego/szkoły. do 13 kwietnia 2018 r. od 20 sierpnia 2018 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 16 kwietnia 2018 r. 21 sierpnia 2018 r.
4. Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego/szkoły, w postaci pisemnego oświadczenia. od 16
do 20 kwietnia 2018 r.
od 21
do 24 sierpnia 2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez wywieszenia na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 kwietnia 2018 r.
godzina 12.00
27 sierpnia 2018 r.
godzina 12.00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA (rozpoczyna się nie później niż w ciągu 7 dnia od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Dokumenty do pobrania

Zasady przyjęć do klas I i oddziałów przedszkolnych

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Nr 3 (dotyczy dzieci zam. w obwodzie szkoły)/zał. 1, 8 /

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej  /zał. 1, 8 kryt. zał. 2, 3, 4/

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego   /zał. 1, 7, 8 kryt. zał. 5, 6/

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie rodziców o wyborze nauki religii/etyki.

Załącznik nr 2

Oświadczenie o uczęszczaniu  rodzeństwa  kandydata do szkoły pierwszego wyboru.

Załącznik nr 3

Oświadczenie o miejscu zatrudnienia jednego z rodziców kandydata znajdującego się w obwodzie szkoły pierwszego wyboru.

Załącznik nr 4

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu  kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem do szkoły pierwszego wyboru.

Załącznik nr 5

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi.

Załącznik nr 6

Oświadczenie o uczęszczaniu  rodzeństwa  kandydata do szkoły z oddziałami przedszkolnymi.

Załącznik nr 7

Oświadczenie o odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziału przedszkolnego.

Załącznik nr 8

Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych.