1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Ciechanów i nie posiada osobowości prawnej.
  2. Mienie szkoły stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
  3. Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie działalności statutowej.
  4. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Nieruchomość przekazana szkole ma powierzchnię 25 729 m² i jest zabudowana budynkiem użytkowym  o powierzchni 10 906 m².

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, wielofunkcyjnym  boiskiem sportowym  oraz  placem  zabaw dla dzieci.

Majątek szkoły na dzień 31.08.2018r. wynosi:

– środki trwałe (konto 011): 8 181 076,55 zł;

– środki trwałe w użytkowaniu (konto 013): 1 420 493,09 zł;

– wartości niematerialne i prawne (konto 020): 101 057,57 zł;

– zbiory biblioteczne (konto 014): 248 744,51 zł.