Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów w sprawach, wniosków i skarg w każdy
poniedziałek w godz. 14.00-16.00

 

Skargi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres:

ul. Powstańców Wielkopolskich 1

06-413 Ciechanów

  • faksem – nr 23 6724822
  • drogą elektroniczną na adres e-mail:  sp3@poczta.onet.pl
  • osobiście w siedzibie szkoły

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – Dział VIII
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46):

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.