Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na stronie http://www.sp3ciechanow.pl/  lub na wniosek zainteresowanego złożony do dyrektora szkoły.

Załatwianie spraw

* Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów.
* Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
* Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
* Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.